Privacy verklaring

Challenge Traumfänger

PRIVACY VERKLARING HAPPY CHI COACHING / HAPPY CHI ACADEMY

Happy Chi Coaching (hierna: HCC) vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@happychicoaching.nl.

Wie ben ik?
HCC is een eenmanszaak, gevestigd te (6369 XN) Simpelveld aan de St. Nicolaasstraat 12b. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66334403. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk datde behandelend therapeut een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Heart for business, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@happychicoaching.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Slotbepalingen

Als je vragen hebt over deze verklaring of opmerkingen, kun je een e-mail sturen naar info@happychicoaching.nl.

Datenschutzerklärung HAPPY CHI COACHING / HAPPY CHI ACADEMY

Happy Chi Coaching (im Folgenden: HCC) legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. Ich verarbeite und verwende Ihre Daten daher auf sichere Art und Weise, ganz im Einklang mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung. In dieser Datenschutzerklärung erkläre ich, welche Informationen ich von Ihnen sammle und warum ich dies tue. Sie können auch nachlesen, welche Rechte Sie in Bezug auf diese Verarbeitung haben. Bei Fragen zu Ihrem Datenschutz wenden Sie sich bitte an info@happychicoaching.nl.

Wer bin ich?
HCC ist eine Einzelfirma mit Sitz in (6369 XN) Simpelveld in der St. Nicolaasstraat 12b. Ich bin im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 66334403 eingetragen. Ich bin der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche.

Welche Daten verwende ich?

Um eine ordnungsgemäße Behandlung zu gewährleisten, ist es notwendig, dass der behandelnde Therapeut eine Akte anlegt. Ihre Akte enthält Aufzeichnungen über Ihren Gesundheitszustand sowie Angaben zu den durchgeführten Untersuchungen und Behandlungen. Die Datei enthält auch Daten, die für Ihre Behandlung notwendig sind. Wir tun unser Bestes, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Das bedeutet unter anderem, dass wir Ihre persönlichen und medizinischen Daten mit Sorgfalt behandeln und sicherstellen, dass keine unbefugten Personen Zugang zu Ihren Daten haben. Ihr behandelnder Therapeut ist die einzige Person, die Zugang zu den Daten in Ihrer Akte hat. Ihr behandelnder Therapeut unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht (Berufsgeheimnis). Die Informationen in Ihrer Akte können auch für folgende Zwecke verwendet werden: Um andere Leistungserbringer zu informieren, z. B. wenn die Therapie abgeschlossen ist oder im Falle einer Überweisung an einen anderen Leistungserbringer. Dies geschieht nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Für die Verwendung in Vertretung, während meiner Abwesenheit. Für die anonymisierte Verwendung bei der Peer Review. Ein kleiner Teil der Daten aus Ihrer Akte wird für die Finanzverwaltung verwendet, damit der Therapeut oder sein Verwalter eine Rechnung erstellen kann. Wenn der zuständige Therapeut Ihre Daten für andere Zwecke verwenden möchte, wird er Sie vorher informieren und um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten.

Wie erhalte ich diese Daten?

Die oben genannten Daten habe ich von Ihnen als Kunde oder Ansprechpartner erhalten, weil Sie mir diese Daten zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus ist es möglich, dass ich einige Daten über Sie als Person verarbeite, in die ich über meine Kunden Einblick habe, um ihnen bei ihren Geschäftsabläufen zu helfen. Ich stelle meinen Kunden eine Verarbeitungsvereinbarung zur Verfügung, in der ich darlege, wie ich Ihre persönlichen Daten schütze.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf diese Daten?

Die Allgemeine Datenschutzverordnung gibt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die ich über Sie verarbeitet habe.

  1. Einsichtnahme - Sie können jederzeit einen Antrag auf Einsichtnahme in Ihre Daten stellen.
  2. Änderung - Wenn Sie Ihre Daten ändern, berichtigen, ergänzen, sperren oder löschen lassen möchten, können Sie einen entsprechenden Antrag stellen.
  3. Widerspruch - Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses von HCC widersprechen.
  4. Datentransfer - Sollten Sie Ihre Daten an einen anderen Anbieter weitergeben wollen, stelle ich Ihnen Ihre Daten in einer strukturierten und allgemein gebräuchlichen Form zur Verfügung, auf die mit gängigen digitalen Systemen zugegriffen werden kann.
  5. Widerruf - Wenn ich Daten auf der Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet habe, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Dies kann Auswirkungen auf die Dienstleistungen haben, die ich Ihnen anbieten kann.

Um Ihre Rechte auszuüben, senden Sie bitte einen Antrag an info@happychicoaching.nl. Ich werde Ihre Anfrage so schnell wie möglich prüfen. Wenn ich Ihrer Bitte nicht nachkommen kann, werde ich Ihnen mitteilen, warum ich sie ablehne.

Cookies

Cookies sind kleine Informationseinheiten, die an Ihren Browser gesendet werden, wenn Sie diese Website besuchen, und die dann auf der Festplatte oder im Speicher des Geräts gespeichert werden, das Sie zum Besuch meiner Website verwenden. Diese Cookies werden Ihre Geräte nicht beschädigen.

Schlussbestimmungen

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder Anmerkungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an info@happychicoaching.nl.