Challenge Traumfänger

Algemene voorwaarden Happy Chi Coaching / Happy Chi Academy

Definities

 1. Happy Chi Coaching:  Happy Chi Coaching, gevestigt te Simpelveld onder KvK nr. 66334403
 2. Klant: degene met wie Happy Chi Coaching een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Happy Chi Coaching en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Happy Chi Coaching.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Happy Chi Coaching hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en reis,- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Happy Chi Coaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Happy Chi Coaching te allen tijde wijzigen.
 3. Voorafgaand an de ingang ervan zal Happy Chi Coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Happy Chi Coaching gerechtigd een rente van 1 % per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Happy Chi Coaching.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Happy Chi Coaching zijn verplichtigen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Happy Chi Coaching op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Happy Chi Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Happy Chi Coaching te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Happy Chi Coaching enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Happy Chi Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na betaling door de klant.

Opzeggen overeenkomst

De klant / consument kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

Intellectueel eigendom

 1. Happy Chi Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht tekeningenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Chi Coaching (laten) kopieren, aan derden tonen en / of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Happy Chi Coaching ontvangt geheim. Hetzelfde geldt ook voor alle andere informatie betreffende Happy Chi Coaching waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat vespreiding ervan Happy Chi Coaching schade kan berokkenen.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van de handelsnaam een onmiddelijk opeisbare boete.

Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

Is de andere partij eens rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Happy Chi Coaching waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Happy Chi Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Happy Chi Coaching geleverde producten en / of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Happy Chi Coaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Happy Chi Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Happy Chi Coaching in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Happy Chi Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Happy Chi Coaching.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ingebrekestelling Happy Chi Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Happy Chi Coaching

 1. Happy Chi Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Happy Chi Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto's omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Happy Chi Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Overmacht

Indien zicht een overmachtssituatie voordoet (internet, computerstoringen, etc). waardoor Happy Chi Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Happy Chi Coaching er weer aan kan voldoen.

Happy Chi Coaching is in een overmachtssituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Happy Chi Coaching is gerechtigt deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen ijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Happy Chi Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Chi Coaching.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in elk geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Happy Chi Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld op 6.2.2021