Algemene voorwaarden Happy Chi Coaching

Challenge Traumfänger

Algemene voorwaarden Happy Chi Coaching / Happy Chi Academy

Definities

 1. Happy Chi Coaching:  Happy Chi Coaching, gevestigt te Simpelveld onder KvK nr. 66334403
 2. Klant: degene met wie Happy Chi Coaching een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Happy Chi Coaching en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Happy Chi Coaching.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Happy Chi Coaching hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en reis,- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Happy Chi Coaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Happy Chi Coaching te allen tijde wijzigen.
 3. Voorafgaand an de ingang ervan zal Happy Chi Coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Happy Chi Coaching gerechtigd een rente van 1 % per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Happy Chi Coaching.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Happy Chi Coaching zijn verplichtigen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Happy Chi Coaching op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Happy Chi Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Happy Chi Coaching te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Happy Chi Coaching enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Happy Chi Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na betaling door de klant.

Opzeggen overeenkomst

De klant / consument kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

Intellectueel eigendom

 1. Happy Chi Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht tekeningenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Chi Coaching (laten) kopieren, aan derden tonen en / of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Happy Chi Coaching ontvangt geheim. Hetzelfde geldt ook voor alle andere informatie betreffende Happy Chi Coaching waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat vespreiding ervan Happy Chi Coaching schade kan berokkenen.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van de handelsnaam een onmiddelijk opeisbare boete.

Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

Is de andere partij eens rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Happy Chi Coaching waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Happy Chi Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Happy Chi Coaching geleverde producten en / of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Happy Chi Coaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Happy Chi Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Happy Chi Coaching in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Happy Chi Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Happy Chi Coaching.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ingebrekestelling Happy Chi Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Happy Chi Coaching

 1. Happy Chi Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Happy Chi Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto's omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Happy Chi Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Overmacht

Indien zicht een overmachtssituatie voordoet (internet, computerstoringen, etc). waardoor Happy Chi Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Happy Chi Coaching er weer aan kan voldoen.

Happy Chi Coaching is in een overmachtssituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Happy Chi Coaching is gerechtigt deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen ijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Happy Chi Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Chi Coaching.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in elk geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Happy Chi Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld op 6.2.2021

 

AGB Happy Chi Coaching / Happy Chi Academy

Definitionen

 1. Happy Chi Coaching: Happy Chi Coaching, niedergelassen in Simpelveld unter der Handelskammer Nr. 66334403
 2. Kunde: die Person, mit der Happy Chi Coaching einen Vertrag abgeschlossen hat.
 3. Parteien: Happy Chi Coaching und Kunde zusammen.
 4. Verbraucher: ein Kunde, der auch eine Einzelperson ist und als Privatperson handelt

Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

 1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, Kostenvoranschläge, Arbeiten, Aufträge, Vereinbarungen und Lieferungen von Dienstleistungen oder Produkten durch oder im Namen von Happy Chi Coaching.
 2. Die Parteien können nur dann von diesen Bedingungen abweichen, wenn sie dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart haben.
 3. Die Parteien schließen die Anwendbarkeit zusätzlicher und/oder abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter ausdrücklich aus.

Preise

 1. Alle von Happy Chi Coaching verwendeten Preise sind in Euro, enthalten die Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich eventueller anderer Kosten wie Verwaltungskosten und Reise-, Versand- oder Transportkosten, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben oder vereinbart.
 2. Alle Preise, die Happy Chi Coaching für seine Produkte oder Dienstleistungen verwendet, auf seiner Website oder die anderweitig kommuniziert werden, können jederzeit von Happy Chi Coaching geändert werden.
 3. Happy Chi Coaching wird dem Kunden Preisanpassungen vor deren Inkrafttreten mitteilen.

Folgen des Zahlungsverzugs

 1. Zahlt der Kunde nicht innerhalb der vereinbarten Frist, ist Happy Chi Coaching berechtigt, ab dem Tag des Verzuges Zinsen in Höhe von 1 % pro Monat zu berechnen, wobei ein angefangener Monat als ganzer Monat gezählt wird.
 2. Wenn der Kunde in Verzug ist, schuldet er Happy Chi Coaching außergerichtliche Inkassokosten und eventuellen Schadenersatz.
 3. Die Inkassokosten werden auf der Grundlage des Erlasses über die Entschädigung für außergerichtliche Inkassokosten (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) berechnet.
 4. Wenn der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, kann Happy Chi Coaching seine Verpflichtungen aussetzen, bis der Kunde seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat.Im Falle der Liquidation, des Konkurses, der Pfändung oder der Zahlungseinstellung seitens des Auftraggebers werden die Forderungen von Happy Chi Coaching an den Auftraggeber sofort fällig.
 5. Verweigert der Auftraggeber die Mitwirkung an der Durchführung des Vertrages durch Happy Chi Coaching, so ist er dennoch verpflichtet, den vereinbarten Preis an Happy Chi Coaching zu zahlen.

Recht auf Aussetzung

Sofern es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, verzichtet der Kunde auf das Recht, die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen auszusetzen.

Garantie

Wenn die Parteien einen Vertrag mit einem Dienstleistungscharakter geschlossen haben, enthält dieser nur Verpflichtungen zur bestmöglichen Leistung von Happy Chi Coaching, nicht aber Verpflichtungen, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.

Ausführung der Vereinbarung

 1. Happy Chi Coaching führt den Vertrag nach bestem Wissen und Gewissen aus.
 2. Die Ausführung des Vertrags erfolgt in gegenseitiger Absprache und nach Zahlung durch den Kunden.

Beendigung der Vereinbarung

Der Kunde/Verbraucher kann einen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen.

Intellektuelles Eigentumsrecht

 1. Happy Chi Coaching behält sich alle geistigen Eigentumsrechte (einschließlich Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht, Zeichnungsrecht usw.) an allen Entwürfen, Zeichnungen, Bildern vor.
 2. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Happy Chi Coaching diese Rechte nicht vervielfältigen, vorführen und/oder Dritten zugänglich machen oder in sonstiger Weise nutzen.

Geheimhaltung

Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen, die er von Happy Chi Coaching erhält (in welcher Form auch immer), vertraulich zu behandeln. Das Gleiche gilt für alle anderen Informationen, die Happy Chi Coaching betreffen, von denen er weiß oder von denen er vernünftigerweise annehmen kann, dass sie geheim oder vertraulich sind, oder von denen er erwarten kann, dass ihre Offenlegung Happy Chi Coaching schaden könnte.

Strafklausel

 1. Verstößt die Gegenpartei gegen einen Artikel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der die Vertraulichkeit oder das geistige Eigentum betrifft, so verwirkt sie im Namen des Handelsnamens eine sofort fällige Geldstrafe für jeden Verstoß.

Handelt es sich bei der Gegenpartei um einen Verbraucher, beträgt das Bußgeld 1.000 €.

Handelt es sich bei der Gegenpartei um eine juristische Person, beträgt das Bußgeld 5.000 €.

2. Eine vorherige Inverzugsetzung oder ein gerichtliches Verfahren ist für die Verwirkung dieser Strafe nicht erforderlich. Es ist auch nicht erforderlich, dass ein Schaden vorliegt.

3. Die Verwirkung der im ersten Absatz dieses Artikels genannten Geldbuße berührt nicht die anderen Rechte von Happy Chi Coaching, einschließlich des Rechts, neben der Geldbuße Schadensersatz zu verlangen.

Entschädigung

Der Kunde stellt Happy Chi Coaching von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit den von Happy Chi Coaching erbrachten Produkten und/oder Dienstleistungen frei.

Beanstandungen

 1. Der Kunde wird ein von Happy Chi Coaching geliefertes Produkt oder eine erbrachte Dienstleistung so schnell wie möglich auf eventuelle Mängel überprüfen.Entspricht ein geliefertes Produkt oder eine Dienstleistung nicht den berechtigten Erwartungen des Auftraggebers, so hat der Auftraggeber Happy Chi Coaching so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Feststellung der Mängel, zu informieren.
 2. Der Kunde soll den Mangel so genau wie möglich beschreiben, damit Happy Chi Coaching in der Lage ist, angemessen zu reagieren.
 3. Der Kunde muss nachweisen, dass sich die Beschwerde auf einen Vertrag zwischen den Parteien bezieht.
 4. Bezieht sich eine Reklamation auf eine laufende Arbeit, so kann dies nicht dazu führen, dass Happy Chi Coaching verpflichtet ist, eine andere als die vereinbarte Arbeit zu leisten.

Fristsetzung

 1. Der Kunde muss Happy Chi Coaching schriftlich in Verzug setzen.
 2. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass die Inverzugsetzung tatsächlich (rechtzeitig) bei Happy Chi Coaching eingeht.

Haftung Happy Chi Coaching

 1. Happy Chi Coaching haftet für einen Schaden des Auftraggebers nur, wenn und soweit dieser durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurde.
 2. Happy Chi Coaching haftet niemals für indirekte Schäden, wie z.B. Folgeschäden oder Schäden an Dritten.
 3. Alle Abbildungen, Fotos und Beschreibungen auf der Website sind nur indikativ und gelten nur annähernd und können kein Grund für eine Entschädigung und/oder eine Teilauflösung des Vertrags und/oder eine Aussetzung jeglicher Verpflichtungen sein.

Verfallsdatum

Jeder Anspruch des Kunden auf Schadenersatz gegenüber Happy Chi Coaching verjährt in jedem Fall 12 Monate nach dem Ereignis, aus dem die Haftung direkt oder indirekt entstanden ist.

Höhere Gewalt

Wenn eine Situation höherer Gewalt eintritt (Internet, Computerfehler, usw.), die Happy Chi Coaching daran hindert, eine oder mehrere Verpflichtungen gegenüber dem Kunden zu erfüllen, werden die Verpflichtungen ausgesetzt, bis Happy Chi Coaching sie wieder erfüllen kann.

Happy Chi Coaching ist im Falle von höherer Gewalt nicht zum Schadenersatz verpflichtet.

Änderung der Vereinbarung

Erweist es sich nach Abschluss der Vereinbarung als notwendig, den Inhalt der Vereinbarung für ihre Durchführung zu ändern oder zu ergänzen, so ändern die Parteien die Vereinbarung rechtzeitig und in gegenseitiger Abstimmung entsprechend.

Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

 1. Happy Chi Coaching ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen.
 2. Änderungen von geringerer Bedeutung können jederzeit vorgenommen werden.
 3. Größere inhaltliche Änderungen werden von Happy Chi Coaching so weit wie möglich im Voraus mit dem Kunden besprochen.

Übertragung von Rechten

 1. Rechte des Klienten aus einem Vertrag zwischen den Parteien können ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Happy Chi Coaching nicht auf Dritte übertragen werden.

Wirkungen der Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit

Eine nichtige oder anfechtbare Bestimmung wird in jedem Fall durch eine Bestimmung ersetzt, die dem am nächsten kommt, was Happy Chi Coaching bei der Abfassung der Bedingungen in diesem Punkt im Sinn hatte.

Geltendes Recht

Jede Vereinbarung zwischen den Parteien unterliegt ausschließlich dem niederländischen Recht.

Erstellt am 9.3.2022